Katsu chicken with Japanese Salad

Katsu chicken with Japanese Salad