Umami Vegetable Sauté with Tarragon & White Wine

Umami Vegetable Sauté with Tarragon & White Wine